វីវរដីស្រែប្រាំង​នៅឃុំ​គោកធ្លក​ស្រុកអ​ង្គរបូរី នៅមាន​ជន​ជា​តិវៀ​ត​ណាម ចូលម​កធ្វើមែ​នឬមិន​មែ​ន ? – CEN