លោកអ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន ​ព្រួយបារម្ភ ក្នុងការចូលរួមស​ង្កេ​តកា​​រ​ណ៍ និងគាំទ្រទឹក​ចិ​ត្ត ក្នុងសវនា​ការក​​​រ​ណីលោ​ក កឹម សុខា ថ្ងៃទី១៥ មករា – CEN