លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម បាន​ណែនាំ​ឲ្យ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម អសកម្ម និង​សំណូមពរ​មួយចំនួន​ដែល​កើតចេញពី​ការអភិវឌ្ឍ​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN