អ្នកទេសចរ ៦នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសា​រ​បន្ទោ​រប​ង់នៅ​ប្រា​សាទរ​បស់​ប៉េ​រូ – CEN