ស្លាប់​ម្នាក់​ និង​របួស​​ធ្ងន់​ម្នាក់​ ពេលរថយន្ត​ ដឹកអេចស្កាវ៉ាទ័រ​ ​ចុះចំណោ​ទ ចាប់ហ្វ្រាំមិនជាប់ ក្រ​ឡាប់ធ្លា​ក់ផ្លូវ នៅ​ឃុំតាតៃ​ – CEN