បុរសម្នាក់ ក្លាយជាឃាតករសម្លាប់​សង្សារខ្លួនឯង រួច​អារ​កសម្លាប់ខ្លួនឯងតា​ម​ក្រោយ​ – CEN