លោក​កឹម សុខា រួមទាំង​មេធាវី​ទាំង ៤​រូប នឹង​ទៅ​ចូលរួម សវនាការ​ជុំនំ​ជម្រះក្ដី​ – CEN