ហាមឃាត់​គណនី​ឈ្មោះ សុខសាន្ត អន​ឡាញ នាំចូល ចែកចាយ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​លក់​ផលិតផល ឱសថ​បំប៉ន​ផ្លូវ​ភេទបុរស តាម​បណ្តាញ​សង្គម FACEBOOK – CEN