អ្នកសារព័ត៌មាន លើកឡើង​ពី​ការរើសអើង របស់​អ្នកនាំពាក្យ​របស់​ក្រសួង ស្ថាប័ន​មួយចំនួន ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ព័ត៌មាន ធំ ឬ​តូច – CEN