សមត្ថកិច្ចបញ្ជូនឃាតករម្នាក់ សម្លាប់ស្រ្តីរកស៊ីចងការ​ប្រា​ក់​ម្នាក់ ទៅតុលាការ – CEN