ប្រធានាធិប​តីតៃវ៉ា​ន់ ប្រាប់ចិនឲ្យគោរពតៃវ៉ា​ន់​ និងប្រឈមការ​ពិ​ត – CEN