ភរិយាអតីត​នាយក​រដ្ឋម​ន្ត្រីជ​ប៉ុន បានមើលឃើញថាកម្ពុជា​បាន​ទទួ​លនូវ​សុខ​សន្តិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដ​ – CEN