ជិតចូលឆ្នាំចិនហើយ! ​តើផ្លែឈើអ្វីខ្លះដែលបង​ប្អូ​នខ្សែ​ស្រឡាយ​ចិន​គួរសែន ដើម្បីនាំលាភ និ​ងទ្រព្យ​ចូល? – CEN