ប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១ ឆ្នាំ​ទី១ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ស្វាយ​រៀ​ង – CEN