បញ្ជូនជនល្មើស៤នាក់ ជាមួយគ្រឿង​ញៀនចំនួន៥គីឡូ ​ទៅតុលាការខេត្ត​​បាត់ដំបង – CEN