ហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ថ្ងៃ​សុក្រ​ ទី​ ១៧ ​ខែមករា ឆ្នាំ​ ២០២០ – CEN