បី​ករណី ពលរដ្ឋ​ប្ដឹង​ឧ​ត្ត​ម​ក្រុមប្រឹក្សា មាន​ទាំង​មន្ត្រី មាន​ទាំង​ឧកញ៉ា រំលោភ​យក​ដី​ – CEN