ជួប​ជាមួយ​ដង្កូវ​គួរឲ្យ​… ស្រឡាញ់​ព្រោះ​វា​ប្លែក​ទៀតហើយ​! – CEN