ការរុករក និង​សង្គ្រោះ​គ្រោះ រលំ​បាក់​អគារ ក្រុមការងារ​ឆ្លើយតប ប្រកបដោយ​សន្តិសុខ និង​សុវត្ថិ​ភាពល្អ – CEN