ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអគ្គិភ័យក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន, ប្រគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរ​ដ្ឋ​ចំ​នួន៥១គ្រួសារ ដែលរងផ​លប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង​រ​ណប​ជ្រោ​យច​ង្វា – CEN