សម្តេច​តេជោ ៖ យើង​ចូលរួម​ជិះ​ស៊ីក្លូ​ដើម្បី​ជួយ​លើកស្ទួយ​ជីវភាព​បងប្អូន​ស៊ីក្លូ​និង​កាត់បន្ថយ​ការបំពុល​បរិស្ថាន​ក្នុង​ទីក្រុង​ – CEN