ចាប់ម៉ូតូបំពាក់ ស៊ីម៉ាំងប្រែន​ បង្កការរំខានដល់ដទៃ – CEN