បាក់ស្ពាននៅឥ​ណ្ឌូណេស៊ី ស្លាប់ ៧នាក់ និងបាត់ខ្លួន ៣នាក់ – CEN