វិធានការ​ពង្រឹង និង​លើកកម្ពស់​វិន័យ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​​និង​ការអប់រំ​សីលធម៌ នៅតាម​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ – CEN