មន្ត្រីមន្ទីរមុខងារសាធារណៈ ម្នាក់ រត់ការចូ​លម​ន្ត្រី​ក្របខ័ណ្ឌជាង​១​០នាក់ ប្រមូលប្រាក់ជាង១០ម៉ឺនដុ​ល្លា​រ រត់បាត់ – CEN