អំបិល​មិនមានបញ្ចូលជាតិ​អ៊ីយ៉ូត​ មិនគ្រប់តាមស្តង់​ដា​រ​ ប្រឈមនឹងការដកហូត​ ឬពិន័យតាមច្បាប់​និងអ​នុ​ក្រឹត្យ​ – CEN