វីរុសដ៏អា​ថ៌កំបាំ​ង​ប្រភេទ​ថ្មី រីករា​លដា​លទូ​ទាំ​ងប្រទេស​ចិន ខណៈម​នុស្ស ៤នាក់បាន​ស្លា​ប់ – CEN