បូកស​រុប​លទ្ធ​ផល​ការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍​ផ្លូ​វគោកប្រ​ចាំឆ្នាំ​២០១៩ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ​២​០២០ – CEN