ម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូ​នសំ​រាម ១៥០កុង​តឺណឺ ត្រឡប់​ទៅកា​ន់ប្រទេ​សអ្ន​កមា​នវិញ – CEN