នា​យពែកមីថា ប៉ូលិសពិន័​យអស់100ដុល្លារ ឥទ្បូវនេះ នគរបាលចរា​ចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង បំភ្លឺ – CEN