នៅព្រឹកនេះ កម្មកា​រិ​នីរោង​ចក្រ​វូ​ណាមី បន្តដួ​លសន្ល​ប់​៥១នាក់ បន្តទៀ​ត – CEN