អាមេរិច​រក​ឃើញ​ករ​ណី​ដំបូ​ង នៃវីរុសដ៏អាថ៌​កំ​បាំង ដែលរីករាលដាល​ពី​ចិន – CEN