ការបង្កើតការិយាល័យចេញចូលតែមួយ កាត់ប​ន្ថ​យជាអ​តិ​បរមា​នូវ​ការិ​យា​​​ធិ​ប​តេ​យ្យ​ និងអំពើ​ពុករលួ​យ​ ក្នុងដំណើរការសុំ​សេ​វាផ្សេ​ង​​ៗ​ពី​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ – CEN