ការអភិរក្ស​វប្បធម៌ និង​ប្រពៃណី​ទំនៀមទម្លាប់រ​បស់បង​ប្អូន​ជនជាតិដើម​ភាគតិច ដើម្បី​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ​ – CEN