ឆ្នាំ​២០២០​នេះ នគរបាល​ចរាចរណ៍​ប្រកាស​រឹតបន្តឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ ប្រកបដោយ​ក្រមសីលធម៌​ – CEN