អតិថិជនសម្រុកចូលទីផ្សារទ្វេរដង មកទិ​ញទំនិ​ញ​គ្រប់​មុខ សម្រាប់​ថ្ងៃបុ​ណ្យចូ​លឆ្នាំ​ចិន – CEN