កម្ពុ​ជា និងសហរដ្ឋអាមេរិក បង្ហាញពីទស្សនវិ​​ស័​​យដូ​ចគ្នា ទៅនឹងការចង់បាន​​នូ​​វ​ស​ន្តិ​ភាព ស្ថិរភាពនយោ​បា​យ​ ការរីកចម្រើនលើវិ​​​ស័​យសេដ្ឋ​​កិ​ច្ច – CEN