កម្ពុជា និង​សហភាព​អឺរ៉ុប តេ​ជ្ញា​ថា​នឹង​បន្ត​កិច្ចសហការ​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ ដែលមាន​កន្លងមក រវាង​និង​រួមគ្នា​ពង្រឹង​វិស័យ​ដ៏ទៃទៀត​ – CEN