គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​​សុ​វត្ថិភា​ព​​ចរាច​រ​ណ៍​​ផ្លូវគោក​ ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​រឹត​បន្តឹង​ការ​អ​នុ​វត្ត​​ច្បាប់ ​ស្តី​ពី​ចរា​ច​រណ៍​​ផ្លូវគោ​ក​ – CEN