ចូលឆ្នាំចិន ស្រវឹងខ្មែរ ទំនាស់ពាក្បសំដី ពេលផឹកស៊ី កាប់គ្នា ភាគីម្ខាងរបួសដេរ៣០ថ្នេរ ភាគីដៃដល់រត់បាត់ – CEN