តួអង្គ តួឯក​… បែក​កម្មដ្ឋាន​នាំគ្នា​ឆ្លង​ភព​មក​កាន់​… បច្ចុប្បន្នកាល​! (មានវីដេអូ) – CEN