សិប្បកម្ម​ឡឥដ្ឋ​ក្បឿង​អង្គរ ជា​សិប្បកម្ម​តែមួយគត់​ដែល​ផលិត​ឥដ្ឋ​ជួសជុល​ប្រាសាទ​ – CEN