ស្លាប់៣៥ ​និង​របួស​៥​១នាក់ ដោយថ្នាក់ចរា​ច​រណ៍​ រយៈពេល៣ថ្ងៃ​ ​ថ្ងៃចូល​ឆ្នាំចិ​ន-វៀតណាម – CEN