ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោ​យសា​រវីរុ​សផ្លូ​វដង្ហើម​កូ​រ៉ូណា បានកើនដល់ ៨០នាក់ ខណៈអ្នកឆ្លងមានជិត​ ៣.០០០នាក់នៅចិន​ – CEN