អគារ​ទីស្តីការក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី ផ្លាស់ប្តូរ​ទី​ថ្មី​ – CEN