រកឃើញ​ករណី​ជំងឺ​ផ្លូវដង្ហើម​ថ្មី នៅលើ​ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ នៅ​កម្ពុជា – CEN