ហ្វីលី​ពីនឈប់​ចេញ​ទិដ្ឋ​ការ​ឲ្យប្រជាជនចិន ដើម្បីឈប់ស្កាត់ការរីករាលដា​ល​វីរុ​សមរ​ណៈ ចូលប្រទេ​ស​ខ្លួន – CEN