បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុ​នតវ៉ាសុំបើកប្រាក់ខែ និងសុំបញ្ជូលឈ្មោះទៅ​បំ​ពេញ​ការ​ងារក​ន្លែ​ងថ្មី – CEN