មុខសញ្ញា​គាស់​ទម្លុះទម្លាយ​តូប​ផ្សារ​ស្នួល​លួច​សម្ភារ​ត្រូវ​ស្រាវជ្រាវ​ចាប់ខ្លួនបាន​ហើយ​ – CEN