ជំរុញ​ទីផ្សារ​ជូន​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​កម្រិត​មីក្រូ​នៅ​កម្ពុជា ឱ្យ​ស្របតាម​ស្តង់ដារ​ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​ – CEN